• تهران،خیابان میردادماد،خیابان نساء

تصاویر قبل و بعد