ایمپلنت دندان

دندان جلو را انپلنت کردم پایه به مدت هفت ماه بود...